බහුකාර්ය එසවීම

  • KCD multi-functional hoist

    KCD බහුකාර්ය එසවීම

    බහු ක්‍රියාකාරී එසවීමේ වේගවත් තිරිංග වේගය, කුඩා පරිමාව, අඩු බර, සංයුක්ත ව්‍යුහය, භාවිතා කිරීමට පහසු සහ පහසු නඩත්තු කිරීමේ ලක්‍ෂණ ඇත. එහි 300-600kg, 400-800kg, 500-1000kg 750-1500KG, 1T-2T ඇත, කම්බි කඹයේ දිග පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලීම් පරිදි රිසිකරණය කළ හැකිය. නේවාසික ඉදිකිරීම්, අළු ගඩොල්, භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගබඩා, සාප්පු සංකීර්ණ, අවන්හල්, තනි වැඩමුළු, කුඩා කර්මාන්ත ශාලා, බහුකාර්ය එසවුම් භාවිතා කළ හැකි අතර ඕනෑම චලනයක, එසවීමේ, එල් ...