ස්ථිර චුම්භක එසවුම් යන්ත්‍රය

  • Permanent magnetic lifter

    ස්ථිර චුම්භක එසවුම් යන්ත්‍රය

    පිරිවිතර ස්ථිර චුම්බක කොස් ශක්තිමත් චුම්භක පද්ධතියක් සෑදීම සඳහා ඉහළ ක්‍රියාකාරී NdFeB ස්ථිර චුම්භක ද්‍රව්‍යයකින් සමන්විත වේ. වැඩ කොටස උරා ගැනීම සහ මුදා හැරීම සඳහා හසුරුවෙහි භ්‍රමණය තුළින් ශක්තිමත් චුම්භක පද්ධතියේ චුම්භක බලය වෙනස් වේ. කොස් වල ඉහළ කොටසේ වස්තුව එසවීම සඳහා එසවුම් වලල්ලක් ඇති අතර ඊට අනුරූප සිලින්ඩරාකාර වස්තුව රඳවා තබා ගැනීම සඳහා වී හැඩැති වලක් ලබා දී ඇත. ඉහළ කාර්‍ය සාධනයකින් යුත් ස්ථිර චුම්භක ද්‍රව්‍ය භාවිතය ...